EOSB Yaşam Merkezi Fitness Binası Elektrik Tesisatları Yapımı İşi


ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAŞAM MERKEZİ FİTNESS BİNASI ELEKTRİK TESİSATLARI YAPIMI İŞİ açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin 
a) Adresi:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası: 0222 2361080 /   0222 2360129
c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi               www.eosb.org.tr
2 – İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Bahsi geçen işler,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Merkezi Fitness Binası Elektrik Tesisatları Yapımı İşidir.
b) Yapılacağı yer: Eskişehir OSB.
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır. 
ç) İşin süresi: İşin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 takvim günü kadar.
  
d) Son başvuru tarihi ve saati: 12/ŞUBAT/2024 Pazartesi günü saat 12.30’a kadar.

 

3- İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

 

4- İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.