EOSB ve Teknik Lise İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği Hizmet Alım İşi


“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İdari Bina İşyeri Hekimliği (Az Tehlikeli Sınıf)  Destek Merkezi İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli (Çok Tehlikeli Sınıf) ve Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tehlikeli Sınıf) İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği Hizmet Alım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1İdarenin 
a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

OSB İsmail Kanatlı Bulvarı (2.cad.) No:15

26250 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29
c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2- İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, türü ve miktarı:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli hizmetleri ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği hizmetlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alarak yerine getirilmesidir.
b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
c) İşin süresi

: 12 Ay

 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 09/01/2024 günü saat 12.30’a kadar

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinden veya EK-1’den indirilerek görülebilir.

5- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

7- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

 

EK-1: TEKLİF CETVELİ