EOSB Muhtelif Altyapı Tamir, Kaldırım, Bordür ve İnşaat Tadilat Yapım İşleri


“ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MUHTELİF ALTYAPI TAMİR, KALDIRIM, BORDÜR VE İNŞAAT TADİLAT YAPIM İŞLERİ” açık ihale usulüyle ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin 
a) Adresi: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26250  Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29
c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr 
ç) İnternet adresi               www.eosb.org.tr 
2 – İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, türü ve miktarı:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve 1.Gelişme Alanı içerisinde bulunan altyapı hatları arıza tamir, kaldırım, bordür yapımı,  tamiratları ve İdarenin belirlediği inşaat, arıza onarım işlerini kapsar. (Bölge Müdürlüğü tarafından Yükleniciye Aksiyon Listesi ‘’ ariza.eosb.org.tr ‘’ adresinden, verilecek şifre ile gönderilecek Yüklenici firma yapılan imalatları öncesi ve sonrası olarak fotoğraflandırarak sisteme yükleyecek ve tamamlanan işlerin listesini İdareye bildirecektir.) 
b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 
c) İşin süresi: İş yeri tesliminden itibaren 20/12/2024 tarihine kadardır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 23/01/2024  günü saat    12.00’ye kadar

 

: 500,00 TL.

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır. 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50’si oranında “Altyapı, İnşaat, bordür, kaldırım yapım işleri” yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.