EOSB İçinde Fiber Optik Kablosu Montajı ve Muhtelif Elektrik İşleri Yapımı İşi


2024 Yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içinde fiber optik kablosu montajı ve muhtelif elektrik işleri yapımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin 
a) Adresi: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cad.) No:15    Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası:  (0222) 236 1080 /   (0222) 236 0129
c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi                 www.eosb.org.tr
2 – İhale konusu  işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı:Bahsi geçen işler, 2024 Yılında Eskişehir OSB içinde fiber optik kablosu montajı ve muhtelif elektrik işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir. 
b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.
ç) İşin süresi: 31.12.2024 tarihine kadar.
  
d) Son başvuru tarihi ve saati30/01/2024 günü saat   12.30’a kadar.

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir. İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.