EOSB 1.Gelişme Bölgesi DM24 ve Güven Karaca Parseli Arasına İstinat Duvarı Yapım İşi


“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi DM24 ve Güven Karaca Parseli Arasına İstinat Duvarı Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin 
a) Adresi: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15 26250 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29
c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi               www.eosb.org.tr 
2 – İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi, DM24 ve Güven Karaca Parseli arasına 40 m uzunluk h= 5,30 m  istinat duvarı yapım işi
b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 
c) İşin süresi: İş yeri tesliminden itibaren 45 iş günü sonuna   kadardır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
b) Son başvuru tarihi ve saati: 06/02/2024 günü saat   12.00’ye kadar
c) İhale dosyası bedeli: 250,00 TL.

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır. 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %50’si oranında “Betonarme yapım işi” yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.